Tropico 6 Trong Tropico 6, người chơi sẽ quản lý các Quốc gia được hình thành bởi nhiều quần đảo và sử dụng những kỳ quan thiên nhiên của thế giới để phát triển du lịch.