Các Colonists là một trò chơi xây dựng giải quyết lấy cảm hứng từ các tiêu đề cổ điển như The Settlers và loạt Anno.