PLAYER 1

ADMoveSBlockJAttackKJumpLDashUIOSpecial attack

PLAYER 2

MoveBlock1Attack2Jump3Dash456Special attack
Các bạn chờ khoảng 30-60 giây để game load thành công và chơi nhé