Trò chơi điện tử Jim Loves Marry 2. Một trò chơi có hai nhân vật cho một hoặc hai người chơi. Kiểm soát máy cày và thu thập trái tim trong các cấp độ. Cuối cùng, cả hai nhân vật phải luôn gặp nhau.