Cách điều khiển khi chơi 2 người trên cùng 1 máy:

PLAYER 1

MoveXAttackCBlock

PLAYER 2

8246MoveIAttack